ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 article

 

ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
---------------------------------------
                   
                โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3)  มาตรา31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
                 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 
                                     ประกาศ   ณ   วันที่   4  สิงหาคม   พ.ศ. 2554
 
 
 
                                                                                                นางสาวลาวัณย์    อนงค์จรรยา
                                                                                                           ผู้อำนวยการ
                                                                       โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
( ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ตัวบ่งชี้)

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
น้ำหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
๒๐
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
 
 
๑.๑
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๑.๕
๑.๓
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑.๔
๑.๔
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
 
 
 
๒.๑
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
๒.๒
มีความมั่นในและกล้าแสดงออก
๒.๓
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๒.๔
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
 
๓.๑
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
 
๓.๒
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
๓.๓
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
 
๔.๑
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
 
 
๔.๒
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
๔.๓
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๔.๕
มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 
 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
น้ำหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
๖๕
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐
๕.๑
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒
ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๕.๓
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
๕.๔
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๕
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
๕.๗
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๕.๘
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๕.๙
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐
ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
 
 
๒๐
 
๖.๑
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัย
๖.๒
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๖.๔
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
ประสิทธิภาพ
 
๖.๖
ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่จัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพเต็มเวลา
๖.๗
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
 
๗.๑
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
๒๐
๗.๒
มีระบบและการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๗.๕
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาตามที่กำหนด ในกฏกระทรวง
 
๘.๑
กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
 
 
 
 
๘.๒
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
๘.๔
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๐.๕
๘.๕
นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๐.๕
๘.๖
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
มาตรฐานที่ ๙ สถานที่ศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้
 
๙.๑
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๒.๕
๙.๒
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภาพในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๒.๕
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
                     และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
 
 
 ๑๐.๑
จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
๑๐.๒
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติรูป
                     การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
๑๑.๑
จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
๑๑.๒
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 
สารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศ 2554 บทที่ 4 article
สารสนเทศ 2554 บทที่ 2 article
สารสนเทศ 2554 บทที่ 1 article
บทที่3SAR..[1] article
บทที่2SAR..[1] article
บทที่1SAR..[1] article
SAR54เขต1..[2] article
สรุปผลร้อยละการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมทุกฝ่ายของโรงเรียน ปี 2554
สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานที่ 7 article
บันทึกสรุปการตรวจประเมินตนเอง ปี 2554
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ สมศ. article
ผลสัมฤทธิ์ O-net article
ประกาศอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 2554 article
ประกาศมาตรฐานขั้นพื้นฐาน2554 article84 หมู่ 5 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร: 042 - 413551 - 2 : 042 - 412942 โทรสาร: 042 - 462280