ประกาศอัตลักษณ์เอกลักษณ์ 2554

 

ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
           เรื่อง   อัตลักษณ์    เอกลักษณ์โรงเรียน ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ประจำปีการศึกษา 2554
---------------------------------------
                   
               ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย กลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา     พ.ศ. 2553 ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่  2 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้โรงเรียนพัฒนากิจกรรมตามภารกิจ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมแก่ผู้เรียน คือ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ซึ่ง หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การจัดตั้งโรงเรียน และเอกลักษณ์ ซึ่งหมายถึง ความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นจุดเด่นของโรงเรียน ทางโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จึงได้กำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนให้มากที่สุด เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน       ซื่อตรง   เรียบง่าย การงาน     
เอกลักษณ์โรงเรียน       รักเมตตา          
 
 
                                ทั้งนี้ให้มีผลดำเนินการตั้งแต่วันประกาศ
 
                                                                ประกาศ    ณ   วันที่  26 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2554
 
 
                                                                                               นางสาวลาวัณย์   อนงค์จรรยา
 
                                                                                                             ผู้อำนวยการ
                                                                                                โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย