ประกาศแจ้งย้ายเว็บไซต์ใหม่นะครับ
เว็บไซต์ใหม่ คือ
  www.spnk.ac.th

             โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 
84 หมู่ 5 ถ.หนองคาย - โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-413551-2 โทรสาร 042-462280